Equiparació 33% Incapacitat/discapacitat en la Nova llei d’ocupació 3/2023

 

En la nova Llei d’ocupació 3/2023 trobem entre altres beneficis l’equivalència entre incapacitat permanent i discapacitat del 33%.

Primer veurem que és discapacitat i que és incapacitat ja que són termes que es confonen a vegades:

Discapacitat és el reconeixement d’una discapacitat física, psíquica o sensorial per part dels serveis socials de la comunitat autònoma que corresponga en cada cas. I s’expedeix un certificat que el corrobora, amb un percentatge concret de discapacitat. Beneficis de la discapacitat.

La discapacitat, a més, no comporta el dret a percebre una prestació, excepte en el cas que l’afectat tinga un percentatge del 65% o més. En aquest supòsit, es podrà percebre una pensió no contributiva d’invalidesa, encara que només si no supera cert límit d’ingressos per altres vies.

El que sí que s’aconsegueix amb un certificat de discapacitat és accedir a determinats beneficis socials i fiscals.

La incapacitat permanent és aquella situació en la qual un/a treballador/a pateix una lesió o malaltia que li impedeix realitzar una activitat laboral de manera normalitzada, i que per això cobra una pensió mensual. Ser titular d’una incapacitat porta aconseguisc ser pensionista, no com succeeix amb la discapacitat. La incapacitat sol anar associada a una activitat laboral en concret, la persona no pot realitzar aqueixa activitat, però sí altres. Per exemple, una persona pot tindre reconeguda una incapacitat per a la seua professió habitual de cambrer/a, però pot treballar en altres professions que no tinguen relació amb l’anteriorment esmentada.

Així mateix, les pensions d’incapacitat són contributives, ja que es basen en les cotitzacions del ciutadà, mentre que la *PNC d’invalidesa és no contributiva i d’un import baix.

La incapacitat, d’altra banda, no es mesura en percentatges com la discapacitat, sinó que es categoritza en graus: parcial, total, total qualificada, absoluta i gran invalidesa.

Per tant, no és el mateix discapacitat que incapacitat. Es pot tindre acreditat per exemple un 33% de discapacitat per unes certes dificultats en la vista. Però si això no dificulta la tasca d’exercir un treball, perquè amb ulleres es recupera l’agudesa visual, o perquè el percentatge que existeix no és rellevant, no es podrà cobrar una incapacitat permanent.

Cal recordar que en el període comprés entre novembre de 2018 fins a febrer de 2023 aquest reconeixement (incapacitat) per part de la Seguretat Social no equivalia al grau de discapacitat expedit pels serveis socials.

En aqueixa data el Tribunal Suprem va eliminar aquesta equiparació total en considerar que s’extralimitava. Això va provocar que persones que estaven contractades amb Incapacitat permanent, al no tindre equiparat el certificat de discapacitat mínim amb un 33% veren rescindits els seus contractes i també tingueren dificultats a l’hora d’accedir a noves ocupacions.

Aquesta situació va comportar al fet que federacions, confederacions, associacions i particulars iniciaren moviment perquè aquesta situació es revertira.

Finalment, amb el consens de totes les parts implicades en l’elaboració de la Llei d’ocupació 3/2023, des de l’1 de març de 2023, si bé el 33% de discapacitat que s’atorga amb una pensió d’incapacitat permanent no torna a ser 100% “amb caràcter general”, sí que incorpora alguns dels beneficis que es van fixar en 2013.  Es modifica la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013. I s’inclou el 33% de discapacitat que s’aconsegueix amb una incapacitat permanent i que repercuteix en l’accés al mercat laboral, ja que les empreses que contracten persones amb un certificat de discapacitat el fa a partir de que aquesta persona tinga com a mínim un 33%. Pel que qualsevol persona amb una incapacitat permanent automàticament té reconegut un percentatge de discapacitat del 33% el que li beneficia en la cerca d’ocupació en l’àmbit laboral de la discapacitat.

Aquesta nova llei se centra en impulsar l’accés al treball de totes les persones sense diferències, i ajudar de forma més personalitzada a les persones desocupades. I que si una persona presenta una incapacitat des de març de 2023 es té la consideració de persona amb discapacitat per a optar als llocs de treball que així ho requerisquen.

Seguim…

https://www.campmanyabogados.com